Iets regelen voor het geval u het niet meer kunt? Veel mensen hebben de wens iets vast te leggen voor het geval zij handelingsonbekwaam raken

Informatie levenstestament

Iets regelen voor het geval u het niet meer kunt
Veel mensen hebben de wens iets vast te kunnen leggen voor het geval zij wilsonbekwaam of handelingsonbekwaam raken, door een tijdelijke of langdurige geestelijke of lichamelijke oorzaak. Denk aan een ongeval of ziekten als Alzheimer.
In het notariaat zijn al vele jaren modellen ontwikkeld om aan deze wens tegemoet te komen. Zo werd een “algemene volmacht” of een “euthanasieverklaring” al veelal gemaakt bij notariële akte.
Levenstestament
Sinds kort is er een wat uitgebreidere mogelijkheid om al deze specifieke persoonlijke wensen vast te leggen in een “levenstestament”.

Dit levenstestament houdt, zoals het woord al zegt, veelal een reeks bepalingen in die juist al werken bij leven, terwijl een “normaal” testament pas bij overlijden werking krijgt.
Met name staan er volmachten in die worden verleend. Aan de volmachten kunnen beperkingen of voorwaarden worden verbonden, bijvoorbeeld dat van de volmacht alleen gebruik kan worden gemaakt ingeval u als volmachtgever zelf niet meer kan handelen en een arts dit in een verklaring heeft bevestigd.

Dit hoeft overigens niet: een volmacht kan ook worden verleend voor een bepaalde periode en kan daarna eindigen.
Mogelijkheden/beschikkingen levenstestament:
Volmacht
Veelal worden eerst, net als bij de klassiekere “algemene volmacht”, volmachten verleend aan een gevolmachtigde om allerlei rechtshandelingen te verrichten.
Dit kan op allerlei vlakken zijn. Het kan uitgebreid, beperkt of heel algemeen.
Veelal betreft het alle mogelijke en denkbare rechtshandelingen die voorstelbaar zijn.
Ingeval u een onderneming heeft, kan ook hiertoe volmacht worden gegeven om bepaalde zaken te regelen.
Daarbij kan een beperking worden aangebracht in het bedrag waartoe de gevolmachtigde kan optreden of een beperking in de tijd dat hij die handelingen mag verrichten. Verder kan er daarbij een voorwaarde aan worden gekoppeld, bijvoorbeeld de genoemde artsenverklaring.
Internet
Het internet wordt steeds complexer. Bij veel instanties en op veel sites worden wachtwoorden aangemaakt. Het is handig dat een gevolmachtigde hierover zou kunnen beschikken zodat hij of zij ook bijvoorbeeld e-mail kan beheren en dergelijke, ingeval dat nodig mocht blijken te zijn. U kunt deze gegevens in uw levenstestament opnemen.
Medisch optreden
Allereerst is het mogelijk dat u een behandelverbod opneemt in uw levenstestament voor als zich een situatie voordoet, waarin u dat zelf niet meer kunt verklaren. Ook kunt u aanwijzen wie in zo’n geval voor u beslissingen op medisch gebied mag nemen.
Toezichthouder op de gevolmachtigde
Verder kunt u een toezichthouder aanstellen, waaraan de gevolmachtigde rekening en verantwoording dient af te leggen.
Herroeping
Veelal worden er enige algemene regels vastgelegd omtrent het herroepen van een levenstestament.
Bewind en mentorschap
Ingeval er toch over uw vermogen een bewind wordt aangevraagd of een mentorschap of ingeval u onder curatele wordt gesteld, kunt u in uw levenstestament laten opnemen welke personen dat in ieder geval niet dienen te zijn.
Ook kunt u aanwijzen wie dan een dergelijke functie wel zou moeten vervullen.
Schenkingen, woningen, inboedel en uitvaart
Tenslotte kunt u nog allerlei bepalingen maken ten aanzien van het al dan niet doen van schenkingen, het beschikken over woning en inboedel en ten aanzien van uitvaartbepalingen door een gevolmachtigde, een bewindvoerder of een curator.
Registratie
Sinds 2011 is het mogelijk om het bestaan van dergelijke beschikkingen in te laten schrijven bij het register dat aangehouden wordt bij de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, zodat het mogelijk is deze te raadplegen als er zich een omstandigheid voordoet dat het levenstestament wellicht gebruikt zou moeten gaan worden.
Maatwerk
Net als gewone testamenten zijn levenstestamenten maatwerk. Ieders situatie en specifieke wensen zijn weer anders.