Bij een bezoek aan ons Notariskantoor en voor al de door ons te verrichten werkzaamheden verzoeken wij u zich te identificeren met een geldig legitimatiebewijs.

Kantoorbezoek Notariskantoor Van Dongen Ridderkerk

Bij een bezoek aan ons Notariskantoor in Ridderkerk verzoeken wij u zich te identificeren met een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart).
Deze identificatie zijn wij tevens verplicht uit te voeren op grond van de Wet Identificatie Dienstverlening. Mocht er voor een door ons te verrichten werkzaamheid een volmacht vereist zijn, dan dient u deze op ons Notariskantoor te tekenen. Indien u niet in staat bent de volmacht op ons Notariskantoor te tekenen dan kan deze ook in bijzijn van een plaatselijke notaris getekend worden (legalisatie van de handtekening).
Voor de werkzaamheden die wij voor u uit zullen voeren treft u bijgaand een korte leidraad aan van gegevens die wij u graag van u verkrijgen. Tijdens het gesprek op ons Notariskantoor zullen wij u inhoudelijk verder informeren.

PERSONEN EN FAMILIE RECHT

Verklaring van erfrecht:
 • overlijdensakte;
 • afschrift testament overledene;
 • informatie over de huwelijkse staat van de overledene / zijn er huwelijksvoorwaarden opgesteld?
 • Naam, Adres, Woonplaats, Postcode, Geboorteplaats, Geboortedatum, Huwelijkse staat erfgenamen, legatarissen en executeur.
 • informatie over saldo van de nalatenschap in verband met wijze van aanvaarden door de erfgenamen.
Aangifte erfbelasting/ Verdeling nalatenschap
 • gegevens verklaring van erfrecht;
 • contanten;
 • roerende goederen;
 • onroerende goederen;
 • banktegoeden;
 • effecten;
 • hypothecaire vorderingen;
 • overige vorderingen; aandeel in vennootschappen;
 • aandelen in onverdeelde boedels;
 • polissen;
 • hypothecaire schulden;
 • overige schulden, belastingschulden, huishoudelijke schulden;
 • kosten uitvaart.
 • Aanspraken op pensioen waarop de langstlevende of de kinderen naar aanleiding van het overlijden recht krijgen.
 • Fictieve verkrijgingen volgens toelichting van de belastingdienst.
Testament
In een testament kunnen onder andere personen of instanties die u tot erfgenaam wenst te benoemen of die u een legaat wenst te doen toekomen opgenomen worden.
Samenlevingscontract
Bij het samenlevingscontract kan een eventuele staat van de bezittingen van de partners die gescheiden dienen te blijven toegevoegd worden. Graag de specifieke inboedelgoederen bij naam noemen.
Huwelijksvoorwaarden
Bij de huwelijksvoorwaarden kunt u een staat van de bezittingen van de partners toevoegen die geschieden dient te blijven en, afhankelijk van de huwelijksvoorwaarden die worden gekozen, de waarde die daaraan toegekend wordt (tijdens de bespreking zullen wij u nader informeren over de verschillende typen huwelijksvoorwaarden en kunnen wij u een voorbeeldstaat doen toekomen).
Mocht uw huwelijk door echtscheiding eindigen wenst u dan de wet pensioenverevening van toepassing te laten zijn?

ONROEREND GOED

Opstellen koopovereenkomst
 • oude eigendomsbewijs;
 • gegevens over erfdienstbaarheden of andere zakelijke rechten;
 • informatie met betrekking tot het onroerend goed, onder andere aangaande bodemverontreiniging, septictancs, aanwezigheid asbest;
 • termijn wanneer een baangarantie dient te worden gesteld of waarborgsom dient te worden gestort;
 • ontbindende voorwaarden waaronder de koopovereenkomst wordt aangegaan.
Opstellen akte van levering en hypotheek
Wij zullen u een aantal specifieke vragen voorleggen in een vragenformulier. Graag verkrijgen wij de koopovereenkomst, eigendomsbewijzen en afschriften van oude hypotheekakten.
Akten van verdeling onroerend goed naar aanleiding beŽindiging huwelijk of samenleving
 • echtscheidingsconvenant;
 • beschikking echtscheiding rechtbank;
 • inschrijvingsbewijs van de echtscheidingsbeschikking bij de burgerlijke stand waar de partijen zijn gehuwd;
 • bedrag wegens overbedeling dat verschuldigd is;
 • polissen van (levens)verzekering die aan hypothecaire geldlening zijn gekoppeld en die toebedeeld dienen te worden.

ONDERNEMINGSRECHT

Bij verrichtingen aangaande bestaande rechtspersonen verkrijgen wij graag afschriften van de akte van oprichting dan wel laatste statutenwijziging en de laatste akte van aandelenoverdracht. Tevens ontvangen wij graag het aandeelhoudersregister.
Indien u een besloten vennootschap wenst op te richten verkrijgen wij graag de gegevens wie bestuurder, aandeelhouder en oprichter zal zijn.
Op al onze diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.