Regel uw testament bij Notariskantoor Van Dongen, In een testament regelt u wat er met uw vermogen na uw overlijden moet gebeuren en wie dan zaken mogen regelen.

Testament

In een testament regelt u wat er met uw vermogen na uw overlijden moet gebeuren en wie dan zaken mogen regelen.
Samenleven en overlijden
Woont u al enige tijd samen in een (koop)woning maar heeft u nog geen testament of samenlevingscontract opgemaakt? Houdt u er dan mee rekening dat de familieleden van ieder van u als erfgenamen aangemerkt zullen worden.
Uitsluitingsclausule
Wilt u in een testament een bepaling opgenomen zien dat hetgeen een erfgenaam of iemand die een legaat verkrijgt uit uw nalatenschap bij zijn of haar mogelijke echtscheiding alleen van hem of haar is en niet voor de helft toekomt aan een ex-partner dan dient u hiervoor de zogenaamde uitsluitingsclausule in een testament op te nemen.
Langstlevende testament
Hebben u en uw echtgenote een langstlevende testament opgemaakt voor 1 januari 2003? Houdt u er rekening mee dat u deze testamenten door de invoering van het nieuwe erfrecht wellicht beter kunt herzien. Het nieuwe erfrecht kent de wettelijke verdeling waardoor de langstlevende automatisch krachtens de wet de vermogensbestanddelen van de overleden echtgenoot krijgt toebedeeld. De nalatenschap hoeft dan niet meer aan de hand van een oud langstlevende testament door de erfgenamen aan de langstlevende toebedeeld te worden. Graag nemen wij uw oude testament door om na te gaan of dit testament aanpassing behoeft.
Tweetrapsmaking
Als u wilt bepalen dat wat een erfgenaam bij zijn overlijden uit uw nalatenschap nalaat aan een opvolgend erfgenaam toekomt die u in uw testament heeft benoemd, kunt u een zogenaamde tweetrapsmaking maken. Met dit testament voorkomt u dat vermogen uit uw nalatenschap bij het overlijden van de erfgenaam terecht komt bij personen die u liever niet als verkrijger ziet (bijvoorbeeld een ex-echtgenoot die ouder en erfgenaam is van uw kind). Tevens kan met deze constructie in andere situaties fiscaal voordeel geboekt worden daar de opvolgend erfgenaam voor de berekening van erfbelasting geacht wordt van u te verkrijgen en niet van de erfgenaam die u als eerste in uw testament heeft benoemd.
Identificatie
Denkt u eraan om bij een bezoek aan ons kantoor een geldig identiteitsbewijs mee te nemen: paspoort, rijbewijs, vreemdelingendocument, of identiteitskaart.