Per 1 januari 2013 invoering van nieuwe vermogensinkomensbijtelling voor de AWBZ. Wat houdt dit in? Hoe voorkomt u dat uw geld naar een zorginstelling gaat?
Vermogensbijdrage voor AWBZ-zorg. Uw geld naar het verzorgingstehuis?
Zoals u wellicht uit de media heeft vernomen is per 1 januari 2013 een nieuwe vermogensinkomensbijtelling voor de AWBZ ingevoerd. Wat houdt dit in en wat kunt u doen om te voorkomen dat uw geld naar de zorginstelling gaat?

AWBZ
Nederlanders zijn automatisch verzekerd voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Met deze verzekering worden de kosten gedekt van langdurige zorg thuis of in een zorginstelling, wanneer men door ziekte of een handicap afhankelijk wordt. De langdurige zorg waarbij men opgenomen is in een instelling wordt ook wel ‘Zorg met Verblijf’ genoemd. Het gaat hierbij om kosten die niet door verzekeraars gedekt worden en die zo hoog zijn dat ze doorgaans niet zelf op te brengen zijn.
De eigen bijdrage
Een van de soorten zorg die onder de AWBZ vallen is de opname in een verpleeg- of
verzorgingshuis. Voor Zorg met Verblijf moet een eigen bijdrage worden betaald. Deze eigen bijdrage is per 1 januari 2013 verhoogd met een ‘vermogensbijtelling’. Deze vermogensbijtelling houdt in dat er bij het bijdrageplichtig inkomen 8% van het box 3-vermogen wordt opgeteld. Hierover wordt de eigen bijdrage berekend. De verhoging van de vermogensinkomensbijtelling komt bovenop de bestaande bijtelling van 4% die al gold.
Langstlevende testamenten
Heeft u een echtgeno(o)te en kinderen?
Met een opeisbaarheidsclausule in uw testament kunt u bepalen dat, als het vermogen moet worden aangesproken, de erfdelen van de kinderen opeisbaar zijn. Ook als deze erfdelen dan niet daadwerkelijk worden uitgekeerd, ontstaat er een schuld voor de langstlevende, die het vermogen vermindert.
Schenkingen op papier
Met schenkingen op papier (bij notariële akte) kunt u een schuld aan uw kinderen opbouwen, die pas opeisbaar is bij overlijden van de langstlevende, maar wel al het vermogen in box 3 (dus ook de heffingsgrondslag voor de AWBZ) vermindert.
Levenstestament
Met een levenstestament kunt u bereiken dat uw echtgenoot/partner en/of andere door u aan te wijzen gemachtigde namens u kan handelen als u dat zelf niet meer kan (bijvoorbeeld door een ongeval of een ziekte als Alzheimer). Als u dat zo wenst kunnen dan ook namens u schenkingen worden gedaan. Voorwaarden en beperkingen kunt u hier naar eigen wens aan toevoegen.